Untitled Document
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
경제/외국인소유지분비중이 배당수익률에 미친 영향 -사-백워-28
 
2010-11-17 490
 
 

자료보관: 원천데이타/ 분석결과/관련자료/(유사 pdf 파일4개) 

 

배당수익률이 외국인소유지분비중에 미친 영향'을 회귀분석함으로써 둘 사이의 인과관계의 방향을 살펴보고자 함. 

연구방법: 

연도별 시계열 분석 및 산업별 분석을 할 수 있는 회귀분석