Untitled Document
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
음악/음악적성과 수학성적 및 행동발달상황의 상관관계 연구 사-백워 23
 
2010-11-17 497
 
 

자료보관: 연구설계/점수/원천데이타/ 연구방법/결과분석 
 1. 음악적성과 명랑성,사교성,창의성,협동송,근면성,책임감의 상관관계 

 2. 음악적성과  수학성적과의 상관관계