Untitled Document
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
부동산 브랜드 마케팅전략에 관한 연구 사-백-워 -22
 
2010-11-17 519
 
 

자료보관: 관련자료/설문지/원천데이타/ 

  

본 연구는 시장 환경과 마케팅 대응방안, 실제결과를 바탕으로 이론관계를 분석하고 전통적인 부동산 마케팅 이론 바탕 하에 e-Governance의 부동산 브랜드 마케팅을 도입 적용하여 마케팅 사례자료를 분석하여 제안하는 것이 목적이다.