Untitled Document
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
통계10/ 카테킨 복용의 효과를 분석
 
2013-02-13 354
 
 

주제: 상동

자료: 학회지,학위논문, 설문지 파일,pdf 관련자료  존재함
 
등급 : 통계분석/ 석사논문(2008년)

주석: APA MLa(각주)

연구방법:  양적연구/ spss 데이타 존재 사전 사전 존재) 

지도방법: 논문지도 및 통계

부파일:  

자료경로: d

자료특성:  실증적연구  (연구계획서 및 다양한각종 자료등이 존재함)